प्लॉट नंबर ५, छेनीया लेआउट, बालाजी सेलिब्रेशन लॉन जवळ, बीएसएनएल ऑफिस समोर, सावनेर

deposit

मुदत ठेव योजना

मुदत ठेव योजना

मुदत ठेव योजना

कालावधी व्याज दर
नागरिक ज्येष्ठ नागरिक
९१ दिवस ते १८० दिवस ६ % ६ %
१८१ दिवस ते २७० दिवस ७.५० % ७.५० %
२७१ दिवस ते १२ महिने ९% ९%
१३ महिने ते २ वर्षे १०.५० % ११ %
२ वर्षे ते ७ वर्षे ११.५० % १२ %
टीप - १३ महिन्याकरिता गुंतवलेले पैसे ३ महिन्यात विथड्रॉव्हल केले तर व्याज मीळणार नाही.