प्लॉट नंबर ५, छेनीया लेआउट, बालाजी सेलिब्रेशन लॉन जवळ, बीएसएनएल ऑफिस समोर, सावनेर

deposit

आवर्त ठेव योजना

आवर्त ठेव योजना

आवर्त ठेव योजना

कालावधी व्याज दर
१ वर्ष ते २ वर्षे १० %
२ वर्षे ते ४ वर्षे ११ %
५ वर्षांपेक्षा जास्त १२ %